info@starfitnessclub.com 22411688
ساعت کلاس ها

برنامه تمامی روزهای هفته به ترتیب ساعت به شکل زیر می باشد

8 – 9 = ایروبیک

۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ = پیلاتس

۱۰:۳۰ – ۱۱:۴۵ = ایروبیک

۱۲ – ۱۳ = زومبا

۱۶ – ۱۷ = پیلاتس

۱۷ – ۱۸ = تی آر ایکس

۱۸ – ۱۹:۳۰ = ایروبیک

۱۹:۳۰ – ۲۰:۳۰ = زومبا

8 – 9 = باراسل

۹ – ۱۰:۳۰ = ایروبیک

۱۰:۳۰ – ۱۱:۴۵ = ایروبیک

۱۲ – ۱۳ = تی آر ایکس

۱۳:۳۰ – ۱۴:۴۵ = فیتنس

۱۸:۳۰ – ۱۹:۱۵ = کراس فیت

۱۹:۰۰ – ۲۰:۰۰ = بار اتک

8 – 9 = ایروبیک

۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ = پیلاتس

۱۰:۳۰ – ۱۱:۴۵ = ایروبیک

۱۲ – ۱۳ = زومبا

۱۶ – ۱۷ = پیلاتس

۱۷ – ۱۸ = تی آر ایکس

۱۸ – ۱۹:۳۰ = ایروبیک

۱۹:۳۰ – ۲۰:۳۰ = زومبا

8 – 9 = باراسل

۹ – ۱۰:۳۰ = ایروبیک

۱۰:۳۰ – ۱۱:۴۵ = ایروبیک

۱۲ – ۱۳ = تی آر ایکس

۱۳:۳۰ – ۱۴:۴۵ = فیتنس

۱۸:۳۰ – ۱۹:۱۵ = کراس فیت

۱۹:۰۰ – ۲۰:۰۰ = بار اتک

8 – 9 = ایروبیک

۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ = پیلاتس

۱۰:۳۰ – ۱۱:۴۵ = ایروبیک

۱۲ – ۱۳ = زومبا

۱۶ – ۱۷ = پیلاتس

۱۷ – ۱۸ = تی آر ایکس

۱۸ – ۱۹:۳۰ = ایروبیک

۱۹:۳۰ – ۲۰:۳۰ = زومبا

8 – 9 = باراسل

۹ – ۱۰:۳۰ = ایروبیک

۱۰:۳۰ – ۱۱:۴۵ = ایروبیک

۱۲ – ۱۳ = تی آر ایکس

۱۳:۳۰ – ۱۴:۴۵ = فیتنس

۱۸:۳۰ – ۱۹:۱۵ = کراس فیت

X